Golemo
Rozmaitości
Środa, 11 czerwca 2014 16:03

Robert Kowalski nadal będzie kierował Forum Małopolskich Oddziałów PTH

W Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu odbyło się III Forum Małopolskich Oddziałów Polskiego Towarzystwa Historycznego. Wzięli w nim udział przedstawiciele czterech oddziałów z Nowego Targu, Myślenic, Limanowej oraz Nowego Sącza, który pełnił rolę gospodarza spotkania.
Uczestników Forum powitał Leszek Zakrzewski Prezes Oddziału PTH w Nowym Sączu. W trakcie swojego wystąpienia przybliżył historię powstania Miasteczka Galicyjskiego, będącego Oddziałem Muzeum Okręgowego - Instytucji Województwa Małopolskiego. Po prezentacji dalszą część spotkania prowadził Robert Kowalski z Oddziału PTH w Nowym Targu, a jego przebieg protokołowała Bożena Kobiałka z Oddziału PTH w Myślenicach.

W trakcie obrad dokonano wyboru władz Forum na kolejną kadencję. Funkcję Przewodniczącego powierzono ponownie Robertowi Kowalskiemu – prezesowi Oddziału PTH w Nowym Targu. Natomiast na stanowisko sekretarza powołano Magdalenę Dyląg – prezeskę Oddziału PTH w Limanowej, która zastąpiła dotychczas pełniącego tę funkcję, dra Pawła Juśko z Oddziału PTH w Tarnowie.

Podczas kilkugodzinnych obrad podsumowano dotychczasową działalność Forum, dokonano bilansu współpracy oraz zastanawiano się nad dalszym jego rozwojem i skuteczniejszą promocją własnych przedsięwzięć. Temu ostatniemu będzie służyć przygotowanie wspólnego fanpage na portalu społecznościowym facebook, a docelowo branżowej strony internetowej. Zgodzono się również z propozycją oddziału nowosądeckiego, aby opracować wspólne logo Forum, które umieszczane byłoby na wszelkich materiałach promocyjnych. Mówiono także o zacieśnieniu współpracy z samorządem Województwa Małopolskiego oraz instytucjami i placówkami naukowymi.

W dalszej części spotkania szczegółowo omówiono przebieg realizacji programu edukacyjnego pn. „Wielka Wojna w Małopolsce – pamięć i tożsamość”, przekazując przy tej okazji przedstawicielom poszczególnych oddziałów pierwszą z dwóch zaplanowanych historycznych gier planszowych tj. „Walec Parowy 1914”. Zrelacjonowano również przebieg spotkania w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskim z Panią Adrienne Körmend Konsul Generalną Węgier w Krakowie, gdzie zaprezentowano m.in. założenia projektu oraz w/w gry planszowe.

W celu integracji środowiska naukowego nowotarski oddział zaproponował powołanie małopolskiego internetowego czasopisma naukowego. Jakkolwiek w trakcie dyskusji zgodzono się, iż idea jest ze wszech miar słuszna, to jednak uznano, że ostateczna decyzja musi zostać poprzedzona szczegółową analizą zarówno ew. zapotrzebowanie środowiska naukowego na taki periodyk, jak również wskazania źródeł jego finansowania. W związku z powyższym przyjęto tzw. „mapę drogową” prowadzącą do ew. wdrożenia tego pomysłu w życie.

Najważniejszym punktem sobotniego spotkania było jednak uroczyste przyjęcie do Forum, powołanego pod koniec 2013 r., Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Myślenicach. Umowę o współpracy ratyfikowały zarządy wszystkich czterech oddziałów działających w Forum: Nowy Targ, Nowy Sącz, Limanowa i Tarnów, co pozwoliło na podjęcie przez aklamację uchwały o przyjęciu do niego Oddziału w Myślenicach. Następnie odbyła się krótka ceremonia podpisania porozumienia po czym wykonano pamiątkową fotografię.

W drugiej części spotkania odbyła się debata nt. planów Forum na rok 2015. Najwięcej czasu poświęcono na rozmowy w kwestii tematyki kolejnego wspólnego programu edukacyjnego. Oddział nowotarski i limanowski zaproponował stosunki polsko – węgierskie na przestrzeni dziejów lub stosunki polsko – żydowskie. Oddział nowosądecki proponował natomiast tematykę związaną z jubileuszem 25-lecia powstania NSZZ „Solidarność” ew. rocznicą zakończenia II wojny światowej. Ostatecznie zdecydowano, iż tematem programu na rok 2015 będą stosunki polsko-węgierskie. Koordynatorami projektu będą oddziały w Nowym Sączu i Limanowej. Ustalono również, iż w związku z przydającą w 2017 r. okrągłą 75-rocznicą zagłady społeczności żydowskiej, to ona będzie przedmiotem wspólnego forumowskiego programu edukacyjnego. Koordynatorem będzie wówczas oddział PTH w Myślenicach. Natomiast szeroko rozumiana tematyka „Solidarnościowa” będzie przedmiotem współpracy dwóch oddziałów: nowosądeckiego i myślenickiego.

Na zakończenie obrad podjęto decyzję, iż gospodarzem najbliższego roboczego spotkania oddziałów, które zaplanowano na październik 2013 r., będzie Oddział PTH w Myślenicach. Natomiast kolejne IV Forum Małopolskich Oddziałów Polskiego Towarzystwa Historycznego, odbędzie na się przełomie maja i czerwca 2015 r. w Nowym Targu. (PTH )
Foto: Andrzej Boryczko (PTH Myślenice), Iwona Pawłowska (PTH Nowy Targ)

Forum Małopolskich Oddziałów Polskiego Towarzystwa Historycznego

Forum tworzy obecnie pięć oddziałów tej największej organizacji zrzeszającej historyków polskich to jest: Oddział z Limanowej, Nowego Sącza, Nowego Targu, Tarnowa i Myślenic. W partnerstwie pozostaje także Oddział PTH w Krakowie.
Pierwsze spotkanie przedstawicieli oddziałów PTH inicjujące współpracę odbyło się 21 kwietnia 2012 r. w Nowym Targu. Początkowo obszar działalności Forum koncentrowały się na zagadnieniach wewnętrznych stowarzyszenia tj.: organizacyjnych, statutowych i finansowych, szczególne w kontekście Walnego Zebrania Delegatów Towarzystwa, które odbyło się w Gnieźnie 29 września 2012 r. Obecnie współpraca obejmuje działalność merytoryczną. Sformalizowana została podpisaniem porozumienia, które miało miejsce 19 grudnia 2012 r. w Nowym Targu.

Zasadniczym celem współpracy jest współdziałanie na terenie województwa małopolskiego w zakresie działalności statutowej PTH, w szczególności zaś w przedsięwzięciach o charakterze wydawniczym, naukowym i popularyzatorskim, mających za zadanie pogłębianie wiedzy historycznej i jej upowszechnianie a także promowanie osiągnięć historyków związanych z małopolskimi Oddziałami PTH

Pierwszym dużym przedsięwzięciem zrealizowanym przez Forum Małopolskich Oddziałów PTH była Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Dzieje wojen i wojskowości w badaniach regionalnych od starożytności do współczesności”, która odbyła się w dniach 9-11 listopada 2012 r. w Nowym Targu.

Kolejnym wspólnym projektem była organizacja wystawy czasowej pt. „W służbie Jego Cesarskiej Mości ... – Bitwa Limanowska 1914”, której wernisaż miał miejsce 8 grudnia 2012 r. w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej w Limanowej.

W 2013 roku Forum Małopolskich Oddziałów PTH podjęło się organizacji Programu edukacyjny pod nazwą „Echa powstania styczniowego w Małopolsce – ludzie miejsca”, który swoim patronatem objął Marszałek Senatu RP, Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego. W ramach tego projektu odbyło się szereg przedsięwzięć edukacyjnych, warsztatów dla nauczycieli, sesji, debat, wycieczek, konkursów itd. Zorganizowano również wystawę historyczną, która eksponowana była m.in. w Nowym Targu, Limanowej, Tarnowie, Szczawnicy i Nowym Sączu. Program edukacyjny został wyróżniony przez Prezydenta RP w konkursie na najlepsze obchody 150. Rocznicy Powstania Styczniowego.

Forum zorganizowało wspólnie kolejną Ogólnopolską Konferencje Naukową pod hasłem „Karpackie czary. O wierzeniach, medycynie i magii ludowej Karpat polskich”, która odbyła się w dn. 21-22 czerwca 2013 r. w Nowym Targu.
W roku 2014 Forum realizuje kolejny duży Program edukacyjny pn. „Wielka Wojna w Małopolsce – pamięć i tożsamość” pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Prezesa Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Źródło: materiały prasowe
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl