Niedziela, 23 czerwca | Imieniny: Wandy, Zenona, Prospera
18.11.2017 | Czytano: 131

Przed zimą - posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dotyczące przygotowań województwa małopolskiego do zimy.

Przed zimą - posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
W posiedzeniu wzięli udział wojewoda małopolski Piotr Ćwik oraz przedstawiciele służb, straży i jednostek odpowiedzialnych za przygotowania do zimy. Omówiono zagadnienia dotyczące zabezpieczenia naszego regionu przed sytuacjami związanymi z zimowymi warunkami pogodowymi, a także kwestie pomocy osobom bezdomnym, samotnym i niezaradnym, dla których zimowy czas może okazać się szczególnie trudny.

Zarządcy dróg, przedstawiciele straży pożarnej, policji, wojska, PKP, nadzoru budowlanego czy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych przed zimą intensyfikują swoje działania – zarówno w odniesieniu do sprawdzenia sprzętu czy procedur, jaki i przygotowania osobowego. Wobec zimowych warunków ważne jest zarówno systematyczne odśnieżanie dachów i dróg, jak i ostrzeganie przed niewłaściwym dogrzewaniem pomieszczeń, zatruciami czadem czy wychłodzeniami. Właściwe służby będą też monitorować ewentualne zagrożenie powodziami roztopowymi, a także sprawdzać zimowiska i organizację ruchu drogowego, ze szczególną wrażliwością traktując sytuację osób bezdomnych czy niesamodzielnych.

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócił się do małopolskich samorządów z prośbą o informację na temat podjętych przez nie działań, mających na celu wsparcie osób najbardziej potrzebujących pomocy w sytuacjach zagrożenia życia, w szczególności osób bezdomnych (w tym również będących pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych) oraz osób starszych, samotnych, chorych i niepełnosprawnych, które nie mają zagwarantowanej opieki rodzinnej lub ze strony społeczności lokalnej. Przy tej okazji przypomnieliśmy też o wytycznych, a także obowiązujących przepisach prawa, umożliwiających realizację obowiązkowego zadania gminy, jakim jest udzielanie schronienia osobom tego pozbawionym.

Gminne ośrodki pomocy społecznej są podstawowym miejscem, do którego osoby będące w trudnej sytuacji winny zwracać się o pomoc. Zorganizowana w Małopolsce sieć ośrodków pomocy społecznej świadczy różnorodne usługi skierowane między innymi do osób starszych, ubogich i bezdomnych, a także do innych osób potrzebujących pomocy, również w sytuacji wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w okresie jesienno-
-zimowym.

Gminy województwa małopolskiego, w ramach przygotowań do sezonu zimowego 2017/2018, podjęły działania analogiczne do podejmowanych w ubiegłych latach, przykładowo:
organizowanie kampanii informacyjnych:
akcje informacyjne na stronach internetowych oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy/Miasta i OPS,
informacja w prasie lokalnej,
dystrybucja ulotek kierowana do osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych informujących o zagrożeniu,
ogłoszenia parafialne,
pisemne prośby do sołtysów poszczególnych miejscowości z apelem o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby potrzebujące pomocy,
apele do mieszkańców o niepozostawanie obojętnym na los i potrzeby osoby bezdomnej, prośba o współpracę w tym zakresie, np. zgłaszanie niepokojących sytuacji,
w sołectwach, instytucjach publicznych (ośrodki zdrowia, biblioteki, świetlice wiejskie) zamieszczane są informacje dotyczące postepowania w sytuacji ekstremalnych warunków zimowych,
apele do mieszkańców gmin z prośbą o zgłaszanie do siedziby ośrodków pomocy społecznej przypadków osób bezdomnych lub najuboższych wymagających pomocy, a także podjęcia współpracy w tym zakresie.W odniesieniu do pomocy osobom bezdomnym:
udzielanie pomocy w formie schronienia:
liczba gmin prowadzących schronisko dla osób bezdomnych: 3
liczba gmin prowadzących noclegownię dla osób bezdomnych: 5
liczba gmin prowadzących ogrzewalnię dla osób bezdomnych: 4
liczba gmin, które mają zawarte porozumienie międzygminne w sprawie zapewnienia schronienia dla mieszkańców gminy: 2
liczba gmin, które zawarły umowę w celu zapewnienia schronienia:
- z placówką prowadzoną przez podmiot, któremu zlecono realizację zadania w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: 14
- w trybie ustawy o zamówieniach publicznych: 21;
pomoc w formie gorącego posiłku;
pomoc w formie zapewnienia niezbędnej odzieży:
współpraca z policją i/lub strażą miejską w celu aktualizacji bazy miejsc pobytu osób bezdomnych w przestrzeni publicznej oraz monitorowania miejsc, w których mogą przebywać osoby bezdomne, a także transport osób nietrzeźwych do schroniska;
umożliwienie korzystania z bezpłatnej pomocy specjalistów, m.in. psychologa, prawnika, pracownika socjalnego, kuratora zawodowego, mediatora;
tworzenie grup wsparcia, w których mogą uczestniczyć osoby bezdomne oraz zagrożone bezdomnością, pomoc w załatwieniu spraw życiowych;
przyznawanie pomocy w formie dofinansowania do zakupu opału, koców, śpiworów;
udzielanie pomocy medycznej i pielęgniarskiej oraz bezpłatnego zaopatrzenia w leki i materiały medyczne dla osób bezdomnych i ubogich;
umożliwienie skorzystania z pralni czy łaźni i innej pomocy doraźnej;
prowadzenie magazynu odzieży dla osób bezdomnych i ubogich;
organizacja „Wigilii” dla bezdomnych i samotnych.

Oto rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia w Małopolsce: http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=pomoc_dla_bezdomnych

- Warto pamiętać o numerze 987, który właśnie został uruchomiony. To tam powinniśmy dzwonić, jeśli zauważymy, że ktoś w związku z zimowymi warunkami atmosferycznymi może znajdować się w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu. Przede wszystkim zaś reagujmy! Nie bądźmy obojętni! – podkreśla wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

opr. s/
Źródło UMWM

Komentarze

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Partnerzy malopolskaonline.pl