Parada Smoków
Aktualności
Niedziela, 28 marca 2021 18:00

Zalew Kryspinów zagrożony, obwodnica przetnie wieś

Gmina Liszki planuje obwodnicę w sąsiedztwie popularnego wśród Krakowian kąpieliska „Kryspinów”. Nieinformowani o zamiarach urzędników i włodarzy mieszkańcy apelują o ochronę cennych terenów rekreacyjnych i swoich domów.
Kontrowersje budzi lokalizacja oraz sposób przygotowania planowanej inwestycji. Liczą na wsparcie korzystających z kąpieliska Krakowian i wszystkich miłośników zalewu.

25 marca podczas sesji Rady Gminy Liszki mieszkańcy wsi Cholerzyn wystosowali do wójta Gminy, Pawła Misia, oraz Radnych apel o natychmiastowe podjęcie działań zmierzających do ochrony wsi Cholerzyn i rekreacyjnych terenów sąsiadujących z „Zalewem na Piaskach” popularnie zwanego „Kryspinowem” przed planowaniem w ich obszarze obwodnicy.

Sprawa dotyczy planowanej w tej wsi obwodnicy dla Liszek, która budzi wiele kontrowersji. Jak podkreślili w swoim apelu mieszkańcy Cholerzyna planowana obwodnica nie tylko pociągnie za sobą wyburzenia domów w centrum wsi, ale też stanowić będzie zagrożenie zdrowia i życia dzieci, które uczą się w tamtejszej szkole podstawowej – obwodnica planowana jest w jej sąsiedztwie. Podkreślają także, że planowana obwodnica zniszczy cenne ze względu na walory przyrodnicze i rekreacyjne tereny przyległe do „Zalewu Kryspinów”:

„(…) proponowany przez włodarzy Gminy Liszki preferowany wariant uderza również w mieszkańców całej aglomeracji krakowskiej, którzy chętnie korzystają w walorów przyrodniczych i rekreacyjnych obszaru Zalewu na Piaskach popularnie zwanego „Kryspinowem”, a którego degradacja wobec takiej inwestycji jest nieunikniona.”

Jak komentują autorzy apelu, oburzenie wywołał także nietransparentny sposób prowadzenia sprawy przez włodarzy Gminy.

W ubiegłym roku pojawiły się plotki, że podobno jest pomysł, aby poprowadzić obwodnicę przez Cholerzyn jednak żadne informacje ani choćby rysunki oficjalnie się nie pojawiły. My jako mieszkańcy, których bezpośrednio ta kwestia dotyczy nie zostaliśmy powiadomieni ani zaproszeni na żadne konsultacje, dlatego zaskoczyło nas że wójt wszczął postępowanie o uzyskanie decyzji środowiskowej co do tego, nieznanego nikomu projektu. – komentują rozżaleni mieszkańcy Cholerzyna.

Dokładny przebieg proponowanej przez Urząd Gminy Liszki obwodnicy poznali dopiero 19 marca z publikacji na stronach ZDW. „Wcześniej gmina odmówiła nam dostępu do dokumentacji argumentując, że mieli tylko jeden egzemplarz, który przekazali do Zarządu Dróg Wojewódzkich.” - relacjonują.

Na „tajne" działania Wójta mieszkańcy Cholerzyna złożyli zażalenia do SKO. Jak do tej pory jedyną odpowiedzią są pisma z Gminy, że sprawa została umorzona.

Po tym jak sprawą zainteresowały się media, wójt umorzył postępowanie ws. wydania tzw. decyzji środowiskowej umożliwiającej budowę obwodnicy przez centrum wsi i obszar terenów zielonych Zalewu na Piaskach tzw. „Kryspinowa”. Ale my wiemy, że to niestety nie koniec, a jedynie doraźne działanie, pozorowane, które ma chwilowo uspokoić nastroje – komentują.

Mieszkańcy wsi Cholerzyn są przekonani, że działanie wójta jest niewystarczające, ponieważ sprawę budowy obwodnicy kontynuuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, a wójt nie wycofał złożonego przez Gminę w ZDW preferowanego wariantu przebiegu obwodnicy przez środek Cholerzyna. Oznacza to, że może on być brany pod uwagę przez wybranego w przetargu wykonawcę przygotowującego dokumentację dla tej inwestycji.
W apelu wezwali wójta i Radę Gminy m.in. do złożenia wniosku do ZDW o wycofanie „tajemnego” projektu obwodnicy z dokumentacji proponowanych rozwiązań oraz do podjęcia inicjatyw, które zapewnią współudział społeczeństwa przy planowaniu innych rozwiązań dla obwodnicy Liszek we współpracy z ZDW.

Protestujący liczą na pozytywny odzew radnych i wójta na swój apel, jednak są też w tej grupie sceptycy, którzy nie wierzą w możliwość uzyskania przychylności i zrozumienia władz: „Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, iż wójt zapowiedział, że nie „odpuści” swojej propozycji przebiegu obwodnicy przez Cholerzyn, a w ramach próby wywierania nacisku na protestujących planuje zamknąć szkołę w Cholerzynie.” – mówią przerażeni.

W komentarzu do apelu mieszkańcy Cholerzyna informują, że liczą na poparcie protestów przez Krakowian oraz wszystkich miłośników Zalewu „Kryspinów”, w tym całych rodzin dla których Zalew jest miejscem spokojnego weekendowego wypoczynku.

Tylko w sezonie letnim miejsce to odwiedzają setki tysiące osób. Jest to także jeden z niewielu znajdujących się w pobliżu Krakowa zbiorników wodnych, w którym zezwolono na uprawianie sportów wodnych, kąpiel i rybołówstwo.

Poniżej pełna treść apelu poniżej:
Liszki, 25. Marca 2021

APEL MIESZKAŃCÓW WSI CHOLERZYN DO RADNYCH GMINY LISZKI I WÓJTA PAWŁA MISIA
o natychmiastowe podjęcie działań zmierzających do ochrony wsi Cholerzyn 
i cennych terenów sąsiadujących z „Zalewem na Piaskach” popularnie zwanego „Kryspinowem” przed planowaniem w ich obszarze obwodnicy

Szanowni Państwo!
Z ogromnym niepokojem przyjęliśmy informację opublikowaną 19. marca 2021 roku na stronach internetowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, z której wynika, iż Urząd Gminy Liszki przygotował i przekazał do ZDW warianty poprowadzenia obwodnicy Liszek 
w ciągu drogi DW 780, wskazując na wariant preferowany przebiegający przez środek naszej miejscowości.

Jesteśmy oburzeni i stanowczo protestujemy, ponieważ:
przekazane przez włodarzy Gminy Liszki do ZDW koncepcje nie były konsultowane społecznie, a bezpośrednio dotyczą i wpływają na społeczność mieszkańców Cholerzyna;

wariant wskazany ZDW, jako preferowany przez włodarzy Gminy Liszki, przebiega przez centrum wsi Cholerzyn stwarzając zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców Cholerzyna w tym naszych dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej 
im. św. Matki Teresy z Kalkuty;

nie chcemy, aby nasze dzieci uczyły się w szkole, w której sąsiedztwie panuje ruch 
i hałas generowany przez ruch tranzytowy obwodnicy, którego natężenie powoduje zaburzenia koncentracji oraz inne negatywne skutki zdrowotne;

proponowany przez włodarzy Gminy Liszki preferowany wariant obwodnicy przebiegając przez centrum wsi, teren zwartej zabudowy i zakładając wyburzenie domów naszych i naszych sąsiadów, nie odpowiada definicji prawnej obwodnicy. Zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg rozumie się przez to drogę omijającą miejscowość lub teren zwartej zabudowy miejscowości;

i wreszcie - proponowany przez włodarzy Gminy Liszki preferowany wariant obwodnicy uderza również w mieszkańców całej aglomeracji krakowskiej, którzy chętnie korzystają w walorów przyrodniczych i rekreacyjnych obszaru Zalewu 
na Piaskach popularnie zwanego „Kryspinowem”, a którego degradacja wobec takiej inwestycji jest nieunikniona.

W związku z powyższym odwołujemy się do Państwa SUMIEŃ oraz ZDROWEGO ROZSĄDKU. Prosimy, Drodzy Radni i Panie Wójcie, o zadanie sobie pytań:

w czyim interesie działacie;

czy działania związane z planowaniem obwodnicy w obszarze zabudowań wsi Cholerzyn oraz ustalenie wariantu preferowanego przez Gminę w samym jej centrum jest zgodne z interesem publicznym; a także

czy te działania nie narażają Państwa na całkowitą utratę zaufania społecznego.

W naszym odczuciu owo zaufanie zostało mocno nadszarpnięte nietransparentnymi działaniami na etapie przygotowania koncepcji obwodnicy oderwanej od dotychczasowych wieloletnich projektów i dyskursów w tym temacie bez poinformowania o tych działaniach nas - mieszkańców Cholerzyna, czyli osób najbardziej zainteresowanych, którzy poniosą ciężar wszystkich negatywnych efektów wynikających z planowanego w ten sposób przebiegu obwodnicy.
Zgodnie z art. 23 ustawy o samorządzie gminnym, każdy Radny jest obowiązany kierować 
się dobrem wspólnoty samorządowej, czyli mieszkańców gminy. Ma również obowiązek utrzymywania stałej więzi z mieszkańcami i troszczenia się o ich sprawy.

My, mieszkańcy Cholerzyna, czujemy się całkowicie pominięci w tak ważnym dla nas i naszego codziennego życia procesie decyzyjnym. Apelujemy o zatroszczenie się o nasze sprawy oraz podjęcie stosowanych inicjatyw i kroków formalno-prawnych, aby nas chronić przed skrajnie niekorzystnym potencjalnym przebiegiem planowanej obwodnicy.

W pierwszej kolejności wnioskujemy o:

pilne uchylenie uchwały Rady Gminy Liszki nr XXIII/323/2020 z dnia 27 listopada 
2020 r. lub podjęcie innej stosownej uchwały, która pozwoli na dalsze sprawne procedowanie planu miejscowego dla obszarów odpowiadających korytarzowi obwodnicy przebiegającej przez środek Cholerzyna, a ujętych w poprzednim projekcie jako tereny mieszkaniowe i o charakterze rekreacyjno-turystycznym;

złożenie wniosku do Zarządu Dróg Wojewódzkich z prośbą o pilne wycofanie uprzednio złożonej przez Urząd Gminy Liszki propozycji wariantu preferowanego obwodnicy;

zgłoszenie inicjatywy/wniosku zorganizowania prekonsultacji społecznych do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, we współpracy z ZDW i wybranym w przetargu Wykonawcą na etapie nie późniejszym niż po opracowaniu studium korytarzowego;

bieżące informowanie społeczności wsi Cholerzyn o udziale przedstawicieli naszej Gminy w procesie przygotowywania wielowariantowej koncepcji przez ZDW oraz postępie prac nad opracowaniem dokumentów, przy użyciu wszelkich dostępnych środków komunikacji tj. strony internetowej gminy, facebooka, tablic ogłoszeń 
w Cholerzynie.

Podejmując wyżej wymienione działania możecie Państwo potwierdzić, że zasługujecie 
na mandat zaufania publicznego, który otrzymaliście w ostatnich wyborach samorządowych.

Mieszkańcy wsi Cholerzyn, Członkowie Stowarzyszenia „Ratujmy Cholerzyn”


Stowarzyszenie „Ratujmy Cholerzyn” powstało z inicjatywy mieszkańców podkrakowskiej wsi Cholerzyn, na terenie której zlokalizowana jest znaczna część Zalewu na Piaskach.
Wśród nadrzędnych celów statutowych Stowarzyszenia jest przeciwdziałanie przedsięwzięciu pn. „Budowa północnej obwodnicy Liszek w ciągu DW 780”, jako znacząco oddziałującym na środowisko naturalne, krajobraz oraz zanieczyszczenie powietrza oraz wpływającym na warunki bytowe, jakość życia i bezpieczeństwo okolicznych mieszkańców. Do Stowarzyszenia mogą dołączyć wszyscy popierający jego cele, również miłośnicy rejonu Zalewu na Piaskach niezamieszkujący wsi Cholerzyn.


mat. prasowe stowarzyszenia
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Parada Smoków
Najczęściej czytane
Reklama
WSB
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl