Golemo
Aktualności
Środa, 19 czerwca 2013 10:29

Polskie Koleje Państwowe i Polskie Koleje Górskie: "wszystko jest zgodne z prawem"

"Działania Burmistrza Miasta Zakopane, Wójtów Gmin Kościelisko, Poronin i Bukowina Tatrzańska oraz Zarządu spółki Polskie Koleje Górskie były zgodne z przepisami regulującymi funkcjonowanie samorządu gminnego oraz z uchwałą Rady Miasta Zakopane w sprawie powołania PKG" - czytamy w oświadczeniu przesłanym nam przez prezesa PKG Łukasza Chmielowskiego.
To między innymi odpowiedź na krok posłów Solidarnej Polski, którzy w poniedziałek zapowiedzieli zawiadomienie NIK i RIO o możliwych nieprawidłowościach, a Prokuraturę Generalną o możliwości popełnienia przestępstwa.

Oto treść przesłanego nam przez prezesa PKG Łukasza Chmielowskiego oświadczenia:

Oświadczenie spółek PKP SA I PKG

Spółki PKP SA i PKG wspólnie oświadczają, że podpisana 22 maja 2013 r. umowa sprzedaży 100 proc. akcji spółki PKL przez PKP SA na rzecz PKG SA była zawarta zgodnie z prawem i najlepszymi praktykami stosowanymi przy tego typu transakcjach. Umowa jest wiążąca i wszelkie oświadczenia sugerujące, że jest ona wynikiem działań niezgodnych z prawem uznajemy za próbę podważenia ładu prawnego w obszarze transakcji przejęć i fuzji na terenie Polski. Zagrażają one także przyszłości współpracy lokalnych władz i społeczności z inwestorami przy realizacji wielu projektów służących rozwojowi naszego kraju.

Dodatkowo oświadczamy, że cały proces był prowadzony zgodnie z prawem i w interesie Skarbu Państwa oraz że był skrupulatnie nadzorowany przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Działania Burmistrza Miasta Zakopane, Wójtów Gmin Kościelisko, Poronin i Bukowina Tatrzańska (Akcjonariuszy – Założycieli) oraz Zarządu spółki Polskie Koleje Górskie były zgodne z przepisami regulującymi funkcjonowanie samorządu gminnego oraz z uchwałą Rady Miasta Zakopane w sprawie powołania PKG. W jej uzasadnieniu oraz w statucie spółki Radni jednoznacznie wyrazili wolę pozyskania partnera finansowego, który obejmie następnie większościowy pakiet akcji PKG.

Kryteriami wyboru zgodnie z prawem były cena oraz wiarygodność finansowa oferentów, a ponadto także plan rozwoju spółki i deklarowana wysokość dalszych inwestycji.

Spółka PKG zaoferowała najlepsze warunki cenowe, wykazała się wysoką wiarygodnością finansową (poświadczoną stosownymi dokumentami), przedstawiła rzetelny plan rozwoju spółki przy udziale silnego partnera finansowego. Dodatkowo, strony zostały zapewnione, że zasady współpracy samorządów z inwestorem gwarantują zachowanie strategicznego wpływu lokalnej społeczności na przyszłość kolei górskich.

Wybrana oferta spółki Polskie Koleje Górskie była najbardziej atrakcyjna z punktu widzenia PKP SA i Skarbu Państwa. Dodatkowo, biorąc pod uwagę znaczenie spółki PKL dla lokalnych społeczności i krajowego rynku turystycznego, wybór PKG był optymalny zarówno dla mieszkańców regionu, jak i dla turystów z Polski
i innych krajów. Od początku procesu prywatyzacji PKP SA regularnie informowało o jego przebiegu, a jedyne ograniczenia zakresu informacji wynikały
z konieczności precyzyjnego przestrzegania obowiązującego prawa i praktyk stosowanych przy transakcjach fuzji i przejęć.

Poniżej przedstawiamy kalendarium procesu prywatyzacji PKL SA i udziału w nim spółki PKG:

25 czerwca 2012 – Rada Miasta Zakopane przyjmuje uchwałę nr XXVII/373/2012
w sprawie utworzenia spółki akcyjnej „Polskie Koleje Górskie” S.A. z siedzibą
w Zakopanem. W uzasadnieniu Rada stwierdza: „Spółka w celu pozyskania finansowania przedsięwzięcia, poszukiwać będzie stabilnych partnerów kapitałowych, w szczególności spośród długoterminowych inwestorów instytucjonalnych, którym zaoferowane zostaną do objęcia akcje kolejnej emisji PKG S.A. (finansowanie typu equity).”

październik – grudzień 2012 – rozmowy z potencjalnymi partnerami finansowymi PKG.

13 grudnia 2012 – zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia PKP z 23 października 2012 roku rozpoczął się proces prywatyzacji spółki Polskie Koleje Linowe w trybie zaproszenia do negocjacji. Zainteresowane podmioty mogły do 25 stycznia pobierać memorandum informacyjne, czyli zestaw podstawowych informacji o PKL i składać wstępne oferty niewiążące.

20 grudnia 2012 – podpisanie umowy o zachowaniu poufności pomiędzy PKG S.A.
i PKP S.A. dotyczącej prywatyzacji Polskich Kolei Linowych

24 stycznia 2013 – popisanie umowy inwestycyjnej pomiędzy PKG S.A. i funduszem Mid Europa Partners regulującej zasady współpracy pomiędzy stronami, w tym zabezpieczające strategiczną kontrolę Gmin Tatrzańskich nad Spółką.

25 stycznia 2013 – do PKP SA wpłynęło 12 ofert, 27 podmiotów pobrało memorandum inwestycyjne.

8 lutego 2013 – po analizie ofert wstępnych dokonanej z doradcami, PKP SA wybrała krótką listę inwestorów, na której znalazło się 6 podmiotów (PKG, Centrum Targowe Ptak SA, Investor Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Bachleda Grupa Inwestycyjna oraz Tomasz Żarnecki).

15 lutego 2013 – 20 marca – trwa badanie spółki, proces tzw. due diligence, w czasie którego inwestorzy mają wgląd do dokumentów PKL oraz mają możliwość rozmów
z zarządem. Na podstawie tych informacji mogą złożyć ofertę wiążącą.

2 kwietnia 2013 – PKP SA informuje o złożeniu pięciu ofert wiążących na zakup PKL.
Ze względów prawnych nie udziela informacji na temat nazw podmiotów, ale już wtedy informacją publiczną jest wycofanie się Bachleda Grupa Inwestycyjna z procesu prywatyzacji.

22 maja 2013 – została podpisana umowa sprzedaży 100 proc. akcji spółki Polskie Koleje Linowe między PKP SA a spółką Polskie Koleje Górskie. Cena: 215 mln zł. Umowa zostanie sfinalizowana po uzyskaniu zgód korporacyjnych: Rady Nadzorczej PKP SA (zgoda wydana) i Walnego Zgromadzenie PKP SA oraz zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

opr.s/
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Kopalnia
Najczęściej czytane
Reklama
cross
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl